Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 70-proc. zwrot wydatków poniesionych na kurs pracownika z dysfunkcją zdrowotną powinien dotyczyć tylko małych i średnich firm.
Taką uwagę złożył UOKiK do nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.). Przewiduje ona m.in. zmianę art. 41, który umożliwia pracodawcy organizującemu szkolenie dla niepełnosprawnych pracowników uzyskanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych częściowej refundacji jego kosztów. Obecnie limit ten został wyznaczony na 80 proc., ale nie więcej niż do kwoty dwukrotności przeciętego wynagrodzenia za jednego uczestnika. Od przyszłego roku ma on być obniżony do 70 proc. kosztów.
UOKiK uważa, że takie rozwiązanie narusza nowe unijne przepisy dotyczące pomocy publicznej, pod które podlega ta forma refundacji. Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L z 26 czerwca 2014 r.), intensywność finansowego wsparcia państwa w zakresie pomocy szkoleniowej co do zasady wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Może ona ulec zwiększeniu w przypadku kursów dla pracowników niepełnosprawnych o 10 pkt proc., a do 70 proc. tylko w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.
– Takie zastrzeżenie nie wynika jednak z treści projektowanych przepisów – wskazuje Adam Jasser, prezes UOKIK.
Urząd podkreślał więc, że wysokość refundacji na szkolenia niepełnosprawnych pracowników powinna być ograniczona do 60 proc., a ewentualne wyższe wsparcie przysługiwałoby tylko mniejszym pracodawcom.
Ta uwaga nie została jednak uwzględniona w trakcie konferencji uzgodnieniowej, na której omawiane były też zastrzeżenia zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowe Centrum Legislacji. To oznacza, że wysokość refundacji za szkolenie nie będzie uzależniona od wielkości pracodawcy.
Ponadto nowelizacja, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., wprowadza zwrot kosztów szkolenia pracownika, który będzie pomagał zatrudnionemu z dysfunkcją zdrowotną. Firma otrzyma też refundację wydatków dla przyjętego do pracy bezrobotnego, który nie został do niego skierowany przez powiatowy urząd pracy.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy po konsultacjach społecznych