Rząd chce zapewnić dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną czworonogom służącym w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbie Więziennej i wojsku.

Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa i Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna i Siły Zbrojne RP w ramach realizacji zadań ustawowych korzystają z pomocy zwierząt. W zależności od specyfiki poszczególnych formacji czworonogi są pomocne przy działaniach związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz działaniach wykrywczych czy kontrterrorystycznych, a w przypadku koni – także do celów reprezentacyjnych. Jednak w polskim systemie prawnym brakuje obecnie rozwiązań, które kompleksowo regulowałyby sytuację zwierząt od momentu doboru przez okres służby aż po ich wycofanie ze służby. Dlatego MSWiA przygotowało projekt zmian w przepisach, które mają te kwestie uregulować.
Jednoznacznie określa on mechanizm przydzielania zwierząt wycofywanych ze służby opiekunom. Pierwszeństwo będzie miała osoba, która do tej pory pracowała z psem lub koniem – jeżeli będzie tego chciała. Z kolei jeśli żadna uprawniona osoba (np. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany lub przebywający na rencie funkcjonariusz) nie zgodzi się na przejęcie opieki nad zwierzęciem, będzie ją sprawowała określona jednostka lub komórka organizacyjna danej formacji. W przepisach zaproponowano też, aby opiekę mogła przejąć organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Do tej pory psy, którymi nie miał się kto zająć, trafiały zwykle do schronisk, a tylko nieliczne do specjalnych ośrodków.
Rząd chce, aby opiekun emerytowanego psa lub konia otrzymywał co miesiąc ryczałt z tytułu zwrotu kosztów jego wyżywienia. Projektodawcy deklarują też, że zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne i leczenie zwierząt pracujących w danej formacji oraz tych emerytowanych.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd