Dowódca przy dokonywaniu oceny służbowej żołnierza musi uwzględnić okres, w którym przebywał on na zwolnieniu lekarskim. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok w tej sprawie.
Żołnierz zawodowy został zwolniony, gdyż w opinii służbowej otrzymał dostateczną ocenę ogólną. Jego pełnomocnik wystąpił do ministra obrony narodowej z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji podjętej przez dyrektora departamentu kadr. Zarzucił też dowódcy żołnierza nierzetelne sporządzanie opinii służbowej. Według niego weryfikacji nie powinien podlegać okres, w którym mundurowy przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto wskazał na naruszenie przez przełożonego art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U z 2010 r. nr 90, poz. 593 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami żołnierz podlegał opiniowaniu co trzy lata (obecnie, po zmianach przepisów, taka weryfikacja odbywa się co roku). W zarzutach podniesiono też, że przedmiotem opinii powinien być np. sposób realizowania zadań przez żołnierza, a nie okres jego nieobecności. MON nie zmienił jednak swojej decyzji.
Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który uznał, że art. 112 pkt 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upoważnia organ wojskowy do zwolnienia podwładnego ze służby w przypadku otrzymania dostatecznej oceny w okresowej opinii służbowej. W efekcie decyzja podjęta w omawianej sprawie przez dyrektora departamentu kadr MON ma charakter uznaniowy. Oznacza to – zdaniem sądu – że ustawodawca przyznał organowi możliwość wyboru sposobu postępowania z oficerem, który otrzymał tak niską notę.
Sąd odniósł się też do zarzutu skargi – że opiniowaniu nie powinien podlegać okres, w którym żołnierz przebywał na zwolnieniu lekarskim. W ocenie składu orzekającego przepisy dotyczące opiniowania mundurowego nie zawierają wyjątku, który umożliwiłby odstąpienie od przeprowadzenia tej czynności w przypadku choroby. WSA oddalił wniesioną skargę.
Pełnomocnik żołnierza odwołał się do NSA, który jednak oddalił skargę kasacyjną.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 1017/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia