Mundurowy bez względu na dokonane przewinienie w trakcie służby poza krajem może być natychmiast z niej odwołany. Taka decyzja może zapaść z chwilą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego niezależnie od tego, czy dotyczy ono przestępstwa, czy też zwykłego przewinienia. Rozwiązanie to wprowadza projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
Proponowane przepisy jednoznacznie rozstrzygają też kwestię ponoszenia kosztów związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu mieszkania zajmowanego przez żołnierza, który został przeniesiony do służby w innym miejscu. Będzie je pokrywał dowódca finansujący pobyt wojskowego poza krajem. Ponadto armia zwróci mundurowemu koszty przejazdów do kraju w związku ze śmiercią członka rodziny. Doprecyzowano też przepisy dotyczące nauki dzieci żołnierza przebywającego za granicą. – Armia daje możliwość sfinansowanie oczywistych zobowiązań wynikających wobec uczącego się dziecka, ale też zamierza uwzględnić inne koszty nauki wniesionych bezpośrednio przez żołnierza – wyjaśnia gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony.
Projektowany akt prawny ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 16 września 2010 r. (Dz.U. nr 184, poz. 1237 ze zm.). Poza wspomnianymi zmianami większość obowiązujących przepisów ma pozostać bez zmian.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne