W czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia MRiPS. Celem regulacji jest usprawnienie organizacji pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Proponowane przepisy dopuszczają w uzasadnionych przypadkach możliwość przeprowadzenia szkolenia członków powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Po odbyciu szkolenia – jak czytamy w dokumencie – członkowie danego zespołu zobowiązani są do zaliczenia testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem także w trybie zdalnym, pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji kwalifikowanej osoby i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

Ponadto w związku z przedłużającym się okresem stanu epidemii, wydłużono termin ważności zaświadczeń wydawanych członkom wojewódzkich zespołów do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Jak zaznaczono, wydłużenie dotyczy zaświadczeń, których ważność upływa 31 grudnia 2020 r. Maksymalny termin ważności wydłużonych orzeczeń upłynie w terminie do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowych zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności.

Rozporządzenia ma wejść w życie dzień po jego ogłoszeniu.