Żołnierz zastępujący chorego kolegę na służbie ma prawo do nagrody uznaniowej. Jej wysokość zależy od decyzji przełożonego.
Od 1 czerwca wojskowi, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich, otrzymują 80 proc. uposażenia. Jednak dopiero dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 750). Zgodnie z nim osoby przejmujące obowiązki nieobecnego na służbie kolegi nabywają prawo do nagrody uznaniowej. Taka możliwość została zapisana w ustawie z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o policji (Dz.U. z 2014 r. poz. 502).
Wypłaty mają pochodzić ze środków funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi, tworzonego w jednostce wojskowej. Podstawę do przekazania pieniędzy stanowi rozkaz lub decyzja dowódca jednostki (w dokumencie musi się znaleźć potwierdzenie wykonywania zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego lub pracownika). I choć decyzja w sprawie przyznania nagrody jest wydawana przez dowódcę jednostki, to o jej wysokość będzie wnioskować bezpośredni przełożony żołnierza.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem dowódcy jednostki mogą również przyznać nagrody uznaniowe żołnierzom zawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w bezpośrednio podległej im jednostce wojskowej, w tym również pozostającym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji. Takie same przepisy dotyczą mundurowych pełniącym służbę w jednostkach niższego szczebla.
Prawo do nagrody uznaniowej będą mieć żołnierze, którzy będą zastępować osoby nieobecne na służbie m.in. z powodu pobierania świadczeń związanych z urodzeniem dziecka oraz opieki nad najbliższym członkiem rodziny.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 13 czerwca 2014 r.