Resort obrony nie planuje modyfikacji sposobu wsparcia z funduszu socjalnego przyznawanego byłym żołnierzom oraz rodzinom zmarłych mundurowych. Tak więc o formie i wysokości świadczeń nadal będą decydować dyrektorzy zakładów emerytalnych.

Skupiający rencistów i emerytów Związek Żołnierzy WP domaga się od rządu stworzenia społecznych komisji socjalnych, bo aktualnie obowiązujący sposób przyznawania wsparcia dla tej grupy osób jest oparty na skomplikowanych przepisach. Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską kategorycznie nie zgadza się na takie zmiany.

Resort wyjaśnia, że szczegółowe kryteria przyznawania pomocy materialnej dla emerytowanych i pobierających renty żołnierzy oraz wdów i wdowców po mundurowych określa rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz.U. z 2009 r. nr 107, poz. 890).

Zgodnie z tym aktem świadczeniobiorca może korzystać m.in. z zapomogi pieniężnej, zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej, a także częściowego zwrotu wydatków na leczenie w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych. Przy czym łączna wysokość wsparcia w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury (czyli obecnie 8444,50 zł).

Ministerstwo informuje, że świadczenie socjalne przyznaje na prośbę zainteresowanego dyrektor wojskowego biura emerytalnego, który jest dysponentem środków funduszu socjalnego. Wniosek jest rozpatrywany na podstawie przedstawionych dokumentów i akt emerytalno-rentowych. Ponadto ustalany jest dochód uprawnionej osoby oraz badane są okoliczności uzasadniające prawo do świadczeń, tj. zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, przewlekła choroba bądź inne przyczyny wskazane przez wnioskodawcę powodujące pogorszenie warunków materialnych.

– Środki przeznaczone na fundusz socjalny w stosunku do potrzeb i oczekiwań emerytów i rencistów wojskowych są ograniczone, zatem muszą być wydawane w sposób racjonalny – tłumaczył Maciej Jankowski, wiceminister MON, odpowiadając na interpelację poselską.

Wskazuje także, że rozporządzenie określa sposób gospodarowania funduszem socjalnym oraz tryb i formę przekazywania środków między instytucjami wojskowymi. Resort zachęca też koła terenowe Związku Żołnierzy WP, aby pomagały swoim członkom w przygotowaniu wniosku oraz uzyskaniu zaświadczeń.