W 2013 roku polskie urzędy wydały cudzoziemcom 39078 pozwoleń na pracę. Najwięcej pozwoleń wydano obywatelom Ukrainy i Chin, ale wśród cudzoziemców nie brakuje również pracowników z bardziej egzotycznych krajów, takich jak Samoa Zachodnie czy Malawi.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku o pozwolenie na pracę wystąpiło do polskich urzędów 21252 Ukraińców – otrzymało je 20416 spośród nich. Na drugim miejscu „uplasowali się” Chińczycy, a następnie Wietnamczycy. Łączna liczba odmów wydania cudzoziemcom zezwoleń na pracę wyniosła 666, a liczba uchylonych zezwoleń to 9265. Najwięcej pozwoleń na pracę uchylono Ukraińcom (ponad 4,6 tysiąca). Chińczycy i Ukraińcy stanowili niemal 40 proc. wszystkich cudzoziemskich przedstawicieli kadry kierowniczej, doradców i ekspertów którzy otrzymali propozycje pracy w Polsce (ok. 3 tys. pozwoleń). Nasi wschodni sąsiedzi przewodzą również wśród robotników wykwalifikowanych i pracowników przy pracach prostych, którym wydano pozwolenie na pracę w Polsce.

Wśród pracowników, którzy otrzymali pozwolenie na pracę w Polsce są także przedstawiciele egzotycznych narodowości - w 2013 roku pozwolenie na prace otrzymali m.in. obywatele Zambii, Samoa Zachodnich, Malawi, Wybrzeża Kości Słoniowej czy Surinamu. W 2013 roku takie pozwolenie otrzymało również ponad 300 pracowników z Korei Północnej.

Reklama

Co musi zrobić cudzoziemiec, aby otrzymać zezwolenie na pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 674, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Co ważne, z dniem 14 stycznia 2014 r. zmieniły się: wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór formularza wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje osoba prawna lub fizyczna, która ma zamiar zatrudnić obcokrajowca a nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony - nie dłuższy niż 3 lata - i może być przedłużone. W przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami. Odpowiednie formularze dla cudzoziemców aspirujących do pracy w Polsce można pobrać na stronach Urzędów Wojewódzkich.

Źródło: Własne, MPiPS, MUW w Krakowie.