Powód zwolnienia ze służby nie ma związku z prawem do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Uznał, że art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. nr 74, poz. 676 ze zm.) w brzmieniu sprzed ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1351) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Sędziowie TK wskazali jednak, że niekonstytucyjność dotyczy tylko zakresu, w jakim ten przepis pomija prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe. Co więcej, chodzi o funkcjonariusza zwolnionego ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską, do której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia.
Trybunał oceniał przepisy w wyniku skargi konstytucyjnej zainteresowanego, który w marcu 2008 r. został zwolniony na podstawie rozkazu szefa ABW. Powodem takiej decyzji było to, że funkcjonariusz dwukrotnie nie stawił się na wezwanie resortowej komisji lekarskiej. Nie przedstawił także żadnego dokumentu potwierdzającego powód absencji. Jednocześnie przełożony odebrał mu prawo do odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zainteresowany ponownie zwrócił się do szefa agencji o wypłatę zaległości, ale ten odmówił. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, ale ten uznał, że ABW nie ma podstaw do wypłaty. Dopiero po zakończeniu postępowania sądowego funkcjonariusz skierował skargę konstytucyjną. Nie została on jednak uwzględniona w całości.