Reforma urzędów pracy zakłada wprowadzanie nowych instrumentów pomocy dla bezrobotnych w tym pożyczek z Funduszu Pracy na założenie firmy. Jak zmienią się zasady udzielania pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i kto będzie mógł się o nią ubiegać?

Bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej może otrzymać jedynie osoba bezrobotna. Poszczególne urzędy pracy same określają, czy o pomoc można się starać od razu po zarejestrowaniu w urzędzie pracy, czy dopiero po upływie kilku miesięcy. Dotacji nie mogą otrzymać: studenci studiów dziennych, osoby prowadzące działalność w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby, które w takim samym okresie mając status osoby bezrobotnej bez uzasadnienia odrzuciły ofertę pracy, stażu lub przygotowania zawodowego. Dotacji nie może również otrzymać osoba, która w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Pomoc nie zostanie również skierowana do wnioskodawców, którzy w okresie 2 lat przed staraniem się o pomoc byli skazani za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.

Przy staraniu się o dotację nie jest wymagany wkład własny, ale jego wskazanie może wpłynąć na pozytywną decyzję urzędu. Do wniosku należy też dołączyć biznesplan. W zależności od PUP miejsce na taką informację może znaleźć się w samym wniosku lub przyjmuje formę samodzielnego załącznika. Do wniosku warto również dołączyć informacje o posiadanym wykształceniu, certyfikatach, uprawnieniach itd.

Dotacja z urzędu pracy to wysokość 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę trzeba wydać w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Można ją przeznaczyć na kupno niezbędnego sprzętu, doradztwo prawne i podatkowe czy promocję. Pomoc udzielana w tej formie jest bezzwrotna.

Pożyczki na założenie firmy

Reforma urzędów pracy zakłada wprowadzenie pożyczek z Funduszu Pracy na założenie firmy. O pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów. Osoby starające się o pomoc finansową nie mogą być karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku. Pożyczka nie zostanie udzielona osobie zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową. Wnioskodawca nie może również prowadzić firmy w okresie 12 miesięcy od daty starania się o pomoc finansową.

Pożyczka będzie wynosiła do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Ma być udzielana po przedstawieniu opisu i kosztorysu do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Okres jej spłaty będzie wynosił 7 lat, z możliwością skorzystania z 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału.

Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności będą wypłacane przez pośredników finansowych (wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego), na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu firmy przez pożyczkobiorcę. Formą zabezpieczenie pożyczki jest weksel in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. Podstawą rozliczenia pomocy będą faktury i inne dokumenty księgowe.