Absolwentom szkół i uczelni łatwiej będzie znaleźć pierwszy etat z pomocą urzędów pracy. Zachętą dla firm mają być ulgi w opłacaniu danin publicznych
Wsparcie zatrudnienia ludzi młodych / Dziennik Gazeta Prawna
Reforma publicznych pośredniaków pozwoli na obniżenie kosztów zatrudnienia w przypadku przyjęcia osób do 30. roku życia. Zmiany wprowadzi uchwalona 14 marca przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka ona na rozpatrzenie przez Senat.

Pierwsza praca bez składek

Jedną z nowych zachęt dla firm do zatrudniania młodych jest refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za osoby podejmujące pierwszą w życiu pracę. Firma, która za pośrednictwem pośredniaka zatrudni osobę do 30. roku życia, będzie mogła wystąpić o zwrot składek wpłaconych do ZUS za tę osobę. Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne będzie jednak zawarcie z urzędem pracy odpowiedniej umowy określającej warunki refundacji.
Ulga w płatnościach do ZUS obejmie składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawcy nadal jednak będą zobowiązani do odprowadzania składek zdrowotnych nowych pracowników. Firmy zamierzające korzystać ze wsparcia powinny być także przygotowane na wypełnienie formalności związanych z udzielaniem pomocy de minimis, do której kwalifikuje się refundacja kosztów wpłat ZUS.
Nowelizacja przewiduje, że zwrot kosztów poniesionych na składki ZUS będzie przysługiwać przez okres do 12 miesięcy. Rzeczywisty okres korzystania z ulgi, a także wysokość miesięcznej refundacji będą jednak ostatecznie określone w umowie z urzędem pracy. Ustawa określa jedynie, że kwota ta w ujęciu miesięcznym nie będzie mogła być wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w dniu zawarcia umowy).

Plusy refundacji i minusy zobowiązań

Firmy skorzystają z refundacji, o ile zgodzą się na dodatkowe zobowiązania. Już przy zawarciu umowy muszą zadeklarować, że po okresie refundacji będą nadal zatrudniać nowego pracownika przez okres kolejnych 6 miesięcy. Jeżeli firma nie wywiąże się z tego zobowiązania lub wcześniej rozwiąże umowę o pracę (tj. w trakcie korzystania z refundacji), będzie musiała zwrócić w całości wypłacone należności wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszej kwoty. Łagodniej zostaną potraktowani pracodawcy, którzy utrzymają miejsce pracy przez 3 miesiące po zakończeniu okresu refundacji. Będą oni zwracać tylko połowę wypłaconych kwot.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie z refundacji, powinni również mieć na uwadze, że w przypadku gdy osoba skierowana do pracy rozwiąże umowę lub zostanie zwolniona dyscyplinarnie, na jej stanowisko zostanie skierowany inny bezrobotny. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na taką zamianę, wówczas również będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami. Jednak w przypadku gdy pośredniak nie znajdzie odpowiedniej osoby na zastępstwo, przedsiębiorca zachowa otrzymane środki.

Bez wpłat na fundusze celowe

Nowe przepisy przewidują również zwolnienie pracodawców od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ulga dotyczy tych, którzy zatrudnią osobę poniżej 30. roku życia, zarejestrowaną wcześniej w pośredniaku. Należy pamiętać, że zniesienie obowiązku płatności na te fundusze obejmuje tylko pierwsze 12 miesięcy od zatrudnienia nowej osoby. Do skorzystania z ulgi nie będzie jednak konieczne zawarcie żadnej umowy z urzędem pracy. Zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa.
Etap legislacyjny
Ustawa przekazana do Senatu