60, a nie 30 dni, na przygotowanie indywidualnego planu działania od momentu ustalenia profilu pomocy dla osoby bezrobotnej - to jedna z poprawek, którą do rządowego projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaproponowała sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Indywidualny plan przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego ma zawierać działania, które możliwe będą do zastosowania przez urząd pracy i samodzielnie przez osobę bezrobotną. W planie znajdą się również zapisy dotyczące planowanej liczby kontaktów z pracownikiem urzędu pracy i terminów oraz warunków zakończenia jego realizacji. Rząd ustalił 30-dniowy termin na przygotowanie tego planu. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w przedstawionym dzisiaj w Sejmie sprawozdaniu zaproponowała poprawkę wydłużającą ten termin do 60 dni.

Indywidualny plan powstanie po ustaleniu profilu pomocy dla osoby bezrobotnej. Komisja sejmowa w poprawce uszczegółowiła zapisy dotyczące trzech planowanych profili i związanej z nimi pomocy:

- profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub inne formy pomocy np. szkolenia;

- profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja;

- profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Program Aktywizacja i Integracja będzie trwał 2 miesiące (w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony do 6 miesięcy) i obejmie dwa bloki działań.

Blok "Aktywizacja" ma przygotować bezrobotnego do lepszego radzenia sobie na rynku pracy i może obejmować skierowanie go do wykonywania prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez gminę. W ramach bloku "Integracja" będzie możliwe skierowanie osoby na terapię, leczenie specjalistyczne lub objęcie kierunkowym poradnictwem lub wsparciem.

- Nie wprowadzamy profilowania osób, tylko profilowanie pomocy dla nich - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy Jacek Męcina. - Pytamy osobę, jak straciła pracę, jak jej szuka i na ile jest otwarta na pomoc ze strony urzędu pracy. Profilowanie jest zróżnicowane ponieważ zróżnicowane są formy pomocy - dodał Męcina, podkreślając jednocześnie, że wprowadzenie Programu Aktywizacja i Integracja ma pomóc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy, którym należy pomóc również w problemach rodzinnych, środowiskowych, czy prawnych, a nie jedynie przedstawić ofertę pracy.

- Każda propozycja, która będzie prowadzić do zmiany sytuacji na rynku pracy, jest godna rozpatrzenia - powiedział poseł Stanisław Szwed z PiS. - Głównym celem nowelizacja jest zwiększenie elastyczności i efektywności działania urzędów pracy poprzez lepsze dostosowanie ich działań do potrzeb pracodawców i bezrobotnych. Teza jak najbardziej słuszna. Niestety licząca ponad 100 stron nowelizacja tego warunku nie spełnia, lecz jeszcze bardziej komplikuje funkcjonowanie urzędów pracy - stwierdził poseł, tłumacząc, że wprowadzenie doradców klienta i profilowania bezrobotnych przy obecnym stanie kadrowym urzędów pracy będzie niewykonalne i jest działaniem fikcyjnym.

Klub Prawo i Sprawiedliwość uzależnił poparcie dla projektu od uwzględnienia kilkunastu zaproponowanych przez siebie poprawek.

- Proponowane rozwiązania są jedynie próbą usprawnienia działania instytucji rynku pracy i w niewielkim stopniu przyczynią się do rozwiązania problemu braku miejsc pracy. Tylko wzrost gospodarczy, właściwe kształcenie młodych ludzi i budowa tanich w utrzymaniu mieszkań może spowodować, że w sposób rzeczywisty, a nie fikcyjny, ta sytuacja może ulec zmianie - stwierdziła posłanka Zofia Popiołek z Twojego Ruchu, zapowiadając jednocześnie, że klub wstrzyma się od głosu, w trakcie głosowania nad ustawą.

- Profilowanie bezrobotnych musi być formą pomocy, a nie tylko biurokratyczną procedurą - stwierdził poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD, podkreślając, że Senat w trakcie prac powinien przedyskutować większy udział organizacji pozarządowych w Programie Aktywizacja i Integracja. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył dwie poprawki do projektu.

Nowelizacja ustawy i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw oprócz profilowania bezrobotnych wprowadza specjalne programy dla młodych osób i bezrobotnych po 50. roku życia oraz system premiowania urzędników za efekt ich pracy z bezrobotnymi.