Firmy będą się musiały pospieszyć. O przyznaniu dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych zdecyduje kolejność wpływu wniosków składanych do urzędów pracy
Nowy sposób wspierania pracodawców organizujących szkolenia dla zatrudnionych wprowadzi nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obecnie czeka na drugie czytanie w Sejmie). Przewiduje ona dofinansowanie szkoleń pracowniczych z wydzielonej części Funduszu Pracy, jaką ma być Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Rozwiązanie to zastąpi obecną refundację kosztów kształcenia ustawicznego, która dla firm okazała się nieopłacalna.
W ślad za zmianami w ustawie resort pracy przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przyznania środków z KFS. Określa ono procedurę występowania o wsparcie. Firmy zainteresowane uzyskaniem pieniędzy będą musiały złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na ich siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Ten oceni go w ciągu 30 dni i w razie pozytywnej decyzji podpisze z przedsiębiorcą umowę o finansowanie kształcenia.
Co ważne, starostowie będą zobowiązani ogłosić nabór wniosków niezwłocznie po wejściu przepisów w życie i po otrzymaniu funduszy na realizację dotacji szkoleniowych. Zainteresowani nimi przedsiębiorcy powinni więc przygotować się na składanie podań w drugim kwartale tego roku (rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 marca 2014 r.). Warto pamiętać, że wsparcie szkoleniowe będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis. Firmy będą więc musiały spełnić dodatkowo wymagania przewidziane do uzyskania takiej pomocy.
Nowe rozwiązania mają upowszechnić podwyższanie kwalifikacji zawodowych w firmach. W tym roku Krajowy Fundusz Szkoleniowy zostanie zasilony kwotą 40 mln zł. W pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania ma wspierać kształcenie pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 lat. Później możliwe będzie dotowanie także pozostałych grup wiekowych.
– Zawężenie wsparcia do pracowników najstarszych to istotne ograniczenie w korzystaniu z nowych dotacji – ocenia Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Pieniądze będzie można przeznaczyć na pokrycie 80 proc. kosztów projektu szkoleniowego (100 proc. w przypadku mikrofirm), jednak kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 300 proc. przeciętnej płacy.
– Trudno ocenić, jakie będzie zainteresowanie pracodawców taką formą pomocy szkoleniowej. To zależy m.in. od warunków przyznania dotacji ustalanych przez urzędy pracy – wskazuje Grażyna Spytek-Bandurska.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji