Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wymaga, by lokal przeznaczony na takie biuro zapewniał poufność rozmów i był wyposażony w odpowiedni sprzęt. Akt ten przewiduje też obowiązek zatrudniania na stanowiskach doradców i pośredników pracy osób posiadających odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w urzędach pracy lub agencjach zatrudnienia. Powyższe okoliczności, a także wymóg zgłoszenia rocznych informacji o liczbie osób korzystających z usług agencji, nie będą już podstawą do wykreślenia jej z rejestru. Zdaniem autorów projektu kwalifikacje osoby zatrudnionej u komercyjnego pracodawcy powinny zależeć od niego samego. Nie wszyscy pośrednicy przekonani są do potrzeby zmian.

– Przepisy mają dać agencjom więcej swobody w prowadzeniu biznesu. Jednak nie jest to dobre rozwiązanie – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Jej zdaniem w niektórych przypadkach należałoby nawet zaostrzyć wymogi, np. te dotyczące uzyskiwania zabezpieczeń finansowych działalności, bo ich brak często prowadzi do nadużyć.

Wraz ze zmianą ustawy minister pracy wyda też nowe rozporządzenie w sprawie działalności agencji zatrudnienia. Jego projekt określi wzory wniosku o wpis do rejestru. Zredukowana zostanie liczba informacji, które agencje mają obowiązek przekazywać do rejestrów wojewódzkich. Nie będą musiały m.in. przedstawiać danych o obsługiwanych osobach z podziałem na płeć czy wiek. Nowe rozporządzenie wprowadzi także drobne zmiany dotyczące informacji o adresie poczty elektronicznej i złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

– Ograniczenie ilości wymaganych danych niestety pozbawi resort pracy kontroli nad agencjami – uważa Anna Wicha.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy i projekt rozporządzenia