Prawo do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastej pensji) po przepracowaniu niespełna sześciu miesięcy zyskają osoby, które w 2012 r. przebywały na urlopie macierzyńskim.
Jutro rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), który został przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Zmiana to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (sygn. akt P 59/11). Wskazał on, że katalog przypadków, które wyłączają zasadę przepracowania u danego pracodawcy co najmniej pół roku jako warunku do nabycia trzynastki, jest zróżnicowany i niejasny. Wymienia m.in. urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela, urlop wychowawczy czy naukowy, ale już nie macierzyński, który w ocenie sędziów powinien być uwzględniony w pierwszej kolejności.
Zgodnie z rządowym projektem, poza dołączeniem do wspomnianych przepisów urlopu macierzyńskiego, dodano też dodatkowy urlop macierzyński oraz ojcowski. W pierwotnej wersji katalog ten był znacznie szerszy, bo miał także uwzględniać nieobecność pracownika z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie ósmego roku życia. Taki przywilej mieli też zyskać wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Wystarczyłoby, aby opiekun skorzystał z prawa do dwóch dni zwolnienia od pracy, aby uzyskać prawo do trzynastki po przepracowaniu niespełna sześciu miesięcy. Ostatecznie (również wskutek publikacji DGP) RCL wycofał się z tych propozycji.
– Wprowadzenie tak szerokiego katalogu uprawnionych spowodowałoby, że praktycznie każdy pracownik sfery budżetowej miałby prawo do dodatkowej nagrody rocznej – wyjaśnia Roman Kapeliński, dyrektor biura legislacyjnego Kancelarii Senatu.
Tłumaczy, że rozwiązania powinny iść w kierunku wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a nie dawania wszystkim prawa do szczególnego uprawnienia.
Brak koordynacji prac między rządem a senatem sprawił, że ten ostatni również podjął decyzję o wykonaniu wspomnianego wyroku TK i przygotował swój projekt nowelizacji. Senacka propozycja ogranicza się jednak wyłącznie do dodania urlopu macierzyńskiego do wspomnianego katalogu uprawnień umożliwiających pobieranie trzynastek mimo krótkiego okresu wykonywania pracy w danym roku. Projekt już trafił do Sejmu.
– Wstrzymaliśmy pracę nad projektem, bo z uwag resortu spraw zagranicznych wynika, że senatorowie nie uwzględnili urlopu ojcowskiego jako uprawnienia, które umożliwia pobranie świadczenia bez przepracowania co najmniej sześciu miesięcy – mówi Julia Pitera, przewodnicząca sejmowej komisji administracji i cyfryzacji.
Podkreśla, że projekt senacki będzie najprawdopodobniej rozpatrywany wspólnie z rządowym.
Oba projekty zakładają wypłacenie dodatkowej nagrody rocznej już za 2012 r. osobom, które zostaną objęte tymi wyjątkami.
Urzędy dodatkowe świadczenie muszą wypłacić do końca marca.
Etap legislacyjny
Projekt