Państwowa Inspekcja Pracy chce zmienić zasady uzyskiwania uprawnień dopuszczających do użytkowania maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (m.in. wózków widłowych).
Z materiałów odbywającej się dziś Rady Ochrony Pracy wynika, że operatorzy dźwigów, podnośników wózków widłowych uzyskują uprawnienia, które nie wystarczają od bezpiecznego ich wykorzystania.
Dane Urzędu Nadzoru Technicznego pokazują, że istotną rolę w bezpiecznej eksploatacji urządzeń odgrywają ich operatorzy, wykorzystujący te urządzenia na co dzień jako narzędzia pracy oraz odpowiednia troska pracodawcy o właściwe zorganizowanie prac. Przyczyną zdecydowanej większości wypadków z uczestnictwem maszyn w latach 2004–2012 były błędy eksploatacyjne. Wśród nich wyróżniają się uchybienia osób obsługujących, sięgające 94 proc. w przypadku wózków jezdniowych i niewłaściwa organizacja miejsca pracy (73 proc.).
W Polsce w firmach używanych jest ok. 125 tys. wózków jezdniowych podnośnikowych. Czynnych imiennych zezwoleń pozwalających na ich użytkowanie jest zarejestrowanych około 175 tys. Taka licencja może być wydana pracownikowi po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez firmę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra gospodarki. Zezwolenie wystawione przez pracodawcę upoważnia jedynie do obsługi sprzętu na terenie zakładu pracy danego pracodawcy, podczas gdy zaświadczenia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego zachowują ważność na terenie całego kraju, a ponadto są bezterminowe.
Z analizy zbadanych przez inspektorów pracy wypadków przy pracy, w szczególności wózków jezdniowych podnośnikowych, wynika, że główne przyczyny zdarzeń mogą mieć związek z jakością szkoleń, tak praktycznych, jak i teoretycznych, obsługujących i konserwujących wózki podnośnikowe.
PIP ma uprawnienia jedynie do kontroli zaświadczeń kwalifikacyjnych posiadanych przez pracowników obsługi i konserwacji urządzeń poddozorowych, Nie ma natomiast możliwości prawnych do weryfikacji funkcjonowania systemu potwierdzania umiejętności, w celu dokonania oceny jakości i skuteczności szkoleń oraz egzaminów. W związku z tym inspekcja domaga się jednoznacznego określenia w przepisach wymogów dotyczących organizatorów szkoleń oraz egzaminowania w zakresie praktycznym i teoretycznym w celu uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych.