Dotychczasowe przepisy nie różnicowały uprawnień poszczególnych operatorów do obsługi omawianych pojazdów. Mogli oni prowadzić wózki, jeśli uzyskali uprawnienia do tego (zgodnie z odrębnymi przepisami) lub imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy (po zaliczeniu szkolenia zorganizowanego przez firmę). Zgodnie z nowymi regulacjami operatorem wózków podnośnikowych może być jedynie zatrudniony, który uzyska zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje wydawane na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm.). Taka osoba musi więc zaliczyć egzamin przeprowadzany przez właściwe jednostki dozoru technicznego. Imienne zezwolenia wydane do tej pory przez pracodawców zachowają jednak ważność w okresie przejściowym (np. te wystawione do 31 grudnia 2004 r. będą ważne do 31 grudnia 2019 r.; wydane później – do końca 2020 r. lub 2021 r.).
Z kolei inne wózki jezdniowe mogą obsługiwać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia opartego o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Wystarczy też legitymować się dokumentami stwierdzającymi uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy.
Rozporządzenie przewiduje też nowy istotny obowiązek dla pracodawców – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych. Musi ona zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zadań z użyciem wózków, z uwzględnieniem m.in. warunków panujących w miejscu transportu, obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki przewożonych ładunków.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie