Dłuższa aktywność zawodowa nie oznacza, że pracodawca będzie mógł bezkarnie zwalniać wszystkich pracowników zbliżających się do wieku przedemerytalnego.
Ustawodawca, zrównując wiek zakończenia pracy, zachował prawo do ochrony osób w wieku przedemerytalnym. Po 1 stycznia 2013 r. nadal bowiem będzie obowiązywać art. 39 kodeksu pracy, na podstawie którego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Będzie on jednak ruchomy z powodu systematycznego przesuwania co kwartał o miesiąc daty przejścia na świadczenie. Sposób jego obliczania jest prosty. Od wieku uprawniającego do zakończenia pracy wystarczy odjąć 4 lata. I to właśnie w ten sposób będzie można ustalić termin, od kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika. Zasada ta jednak nie dotyczy tych, którzy już zostali objęci okresem ochronnym. Takie osoby zyskają nawet 16 miesięcy pewności zatrudnienia.
Dla rolników i sędziów są przewidziane specjalne rozwiązania chroniące ich przed wydłużeniem wieku emerytalnego. Ubezpieczeni w KRUS będą mogli wcześniej zakończyć prowadzenie gospodarstwa, pod warunkiem że osiągną 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (mężczyźni) oraz dodatkowo udowodnią, że podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat oraz zakończyli prowadzenie gospodarstwa rolnego. W ten sposób nabędą prawo do wcześniejszej emerytury. Warunkiem skorzystania z niej jest spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków do 31 grudnia 2017 r. Po tym terminie takiej możliwości już nie będzie.
Do końca 2017 r. prawo do skróconej aktywności zawodowej zyskają też sędziowie. Wynika to z ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Dla sędziów (kobiety urodzone przed 30 września 1973 r., a mężczyźni przed 30 września 1953 r.) będzie to możliwe po ukończeniu odpowiednio 55 i 60 lat. Osoby te jednak muszą udowodnić, że przepracowały na stanowisku sędziego 30 lat.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 637).