Z dniem zgonu pracownika z mocy samego prawa wygasa stosunek pracy łączący go z dotychczasowym zakładem. Mimo to na firmie ciążą nadal pewne zobowiązania, bowiem niektóre uprawnienia zmarłego zatrudnionego przechodzą na jego bliskich.
Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz na pozostałych członków rodziny, jeżeli spełniają oni warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). Małżonek pracownika nabywa prawa majątkowe zmarłego bez względu na to, czy spełnia warunki do uzyskania po zmarłym renty rodzinnej, czy też nie.

Uprawnienia najbliższych