10 dni więcej płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
W takim przypadku w zależności od tego, czy jego staż pracy przekracza 10 lat, czy jest krótszy, wymiar urlopu wypoczynkowego łącznie z dodatkowymi dniami wyniesie 30 dni lub 36 dni. Natomiast zgodnie z art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) z tego szczególnego uprawnienia wyłączeni zostali pracownicy z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.
Ponadto przepisy wskazują, że zatrudniony może po raz pierwszy skorzystać z dodatkowego urlopu dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do jednego z stopni niepełnosprawności.
Niepełnosprawny pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu nawet w sytuacji, gdy nie wykonywał pracy z powodu choroby i np. w tym czasie pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.
O utratę dodatkowych dni wolnego nie muszą się też obawiać pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy stracili status osoby niepełnosprawnej lub zostali zaliczeni do lekkiego jej stopnia. Z opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych wynika bowiem, że osoby te zachowają prawo do dodatkowego urlopu, pod warunkiem że prawo do nich nabyte zostało jeszcze przed utratą statusu niepełnosprawnego lub obniżenia jej stopnia. Po tym zdarzeniu pracownik nie będzie natomiast miał prawa do kolejnego wyższego wymiaru urlopu.