10 dni więcej płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
W takim przypadku w zależności od tego, czy jego staż pracy przekracza 10 lat, czy jest krótszy, wymiar urlopu wypoczynkowego łącznie z dodatkowymi dniami wyniesie 30 dni lub 36 dni. Natomiast zgodnie z art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) z tego szczególnego uprawnienia wyłączeni zostali pracownicy z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.
Ponadto przepisy wskazują, że zatrudniony może po raz pierwszy skorzystać z dodatkowego urlopu dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do jednego z stopni niepełnosprawności.