Pracodawca ma prawo nakładać na zatrudnionych sankcje, jeżeli ci popełniają przewinienia pracownicze. Powinien jednak pamiętać o obowiązku usuwania wpisu o nich z akt osobowych
Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) przewiduje w art. 113 możliwość zatarcia wymierzonej kary. Wiąże się to z uznaniem nałożonej kary za niebyłą. Dochodzi wtedy do usunięcia jej z akt osobowych podwładnego. Dokumentacja związana z wymierzaniem kar porządkowych przechowywana powinna być w części B akt osobowych. Wyjaśnia to par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.).
Należy zauważyć, że odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika winien zostać usunięty z akt z mocy prawa, czyli bez jakiejkolwiek interwencji zainteresowanego. Rzeczywiste zaś usunięcie dokumentu z akt osobowych pracownika winno zasadniczo wiązać się z ponownym numerowaniem kart akt oraz sporządzaniem nowego spisu dokumentów.