W jakich sytuacjach pracownik samorządowy może zostać zwolniony dyscyplinarnie, a w jakich z zachowaniem wypowiedzenia?
Do urzędników lokalnych stosuje się nie tylko przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1289 ze zm.), ale także regulacje kodeksu pracy.
Stosownie do regulacji ustawy o pracownikach samorządowych, w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym właściwy organ odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.