W jakich sytuacjach pracownik samorządowy może zostać zwolniony dyscyplinarnie, a w jakich z zachowaniem wypowiedzenia?
DGP
Do urzędników lokalnych stosuje się nie tylko przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1289 ze zm.), ale także regulacje kodeksu pracy.
Stosownie do regulacji ustawy o pracownikach samorządowych, w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym właściwy organ odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.
Ponadto przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym składa w obecności kierownika jednostki lub sekretarza ślubowanie. Odmowa jego złożenia powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Wreszcie także uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy, lecz z zachowaniem okresów wypowiedzenia.
I najważniejsze – pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z pragmatyki urzędniczej. W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z zakazów niezwłocznie rozwiązuje się, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 par. 2 i 3 k.p. lub odwołuje się pracownika ze stanowiska. I oczywiście szef urzędu może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy urzędnika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez niego w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, czy wreszcie z powodu zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Nie może to jednak nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy z winy urzędnika.