Senat w czwartek opowiedział się za odrzuceniem noweli ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Za odrzuceniem ustawy głosowało 49 senatorów, 43 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym senatorowie nie głosowali nad poprawkami do projektu, m.in. poprawką Krzysztofa Mroza (PiS), która przewidywała, że po 4 września nadal możliwe byłoby wydawanie przez Radę Ministrów rozporządzeń w sprawie przyznania dodatkowych zasiłków opiekuńczych.

Rządowa nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 28 czerwca 2018 r.

Podczas prac w Sejmie do projektu ustawy dodano szereg zmian, m.in. związanych z epidemią COVID-19. Zaproponowano np. zmiany zmierzające do wydłużenia okresu stosowania pracy zdalnej w ten sposób, aby mogła być świadczona w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu.

Z kolei w art. 12 nowelizacji zaproponowano liberalizację stabilizującej reguły wydatkowej(SRW). Nowe przepisy wyłączałyby w 2021 r. z limitu wydatków objętych zakresem SRW wydatki inwestycyjne. We wtorek podczas posiedzenia komisji budżetu przedstawiciel resortu finansów wskazywał, że przepis ten dotyczy tylko przyszłego roku i ma on zapobiec ograniczaniu inwestycji publicznych.

Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, a także zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

Obecne przepisy wymagają, aby pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika lokalnego. Nowela ograniczy okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia.

Według szacunków MRPiPS w minionym roku do czasowego wykonywania pracy w Polsce skierowanych było 31 tys. pracowników firm z zagranicy. Dyrektywa będzie obejmowała również polskich pracowników delegowanych do innych krajów UE, poszczególne państwa kolejno przyjmują te rozwiązania.

Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.