Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, którego wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy zostało wypłacone już po jej rozwiązaniu, ale z zachowaniem wymogów wynikających z kodeksu pracy.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w sprawie subsydiów płacowych.
W trakcie kontroli u jednego z pracodawców Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zakwestionował to, że przedsiębiorstwo pobrało dopłatę do pensji pracownika, z którym umowa została rozwiązana w trakcie miesiąca i w dniu jej zakończenia nie otrzymał on wynagrodzenia.
Chodzi tutaj o sytuację, gdy umowa o pracę została rozwiązana np. 15 maja br., a pensja została wypłacona byłemu pracownikowi 5 czerwca – na podstawie obowiązującego w firmie regulaminu wynagradzania, zgodnego z art. 85 kodeksu pracy. Zakłada on, że pensja za dany miesiąc powinna być wypłacona nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca.
– Firmy czasami nie są w stanie w takich przypadkach wypłacić pensji w ostatnim dniu zatrudnienia ze względu na przyjęty w nich system pracy. Dlatego zapytaliśmy PFRON, czy w takich okolicznościach dopłata za przepracowane dni ostatniego miesiąca pracy faktycznie nie przysługuje – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
Fundusz jednak przekazał to pytanie do BON jako organu mającego kompetencje do zajęcia stanowiska. Biuro zaś wskazało, że ani przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), ani kodeksu pracy nie normują terminu wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia. Dlatego stosuje się posiłkowo art. 85 k.p. w tej kwestii. Jednocześnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego reprezentowany jest pogląd, że prawa do szeregu świadczeń ze stosunku pracy stają się wymagalne w dniu jego rozwiązania, a więc także i w tym dniu to uprawnienie powinno być spełnione poprzez ich wypłatę. W efekcie dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia i pracodawca powinien robić wszystko, żeby wypłacić pensję w tym terminie.
BON zwraca dodatkowo uwagę, że zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji jednym z warunków otrzymywania subsydiów płacowych jest to, aby miesięczne koszty płacy nie były ponoszone przez pracodawcę z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów. Użyte w tym przepisie sformułowanie, które wprost odsyła do terminów określonych w odrębnych przepisach, oznacza więc, że skutek w postaci wyłączenia prawa do dofinansowania powstanie dopiero w razie naruszenia terminu określonego w art. 85 k.p. (lub innego przepisu mającego zastosowanie do danej branży).
– Pracodawcy oczywiście powinni się starać, aby w dniu rozwiązania umowy osoba niepełnosprawna otrzymała należną pensję, niemniej stanowisko biura wyraźnie wskazuje, że nawet gdy zrobi to później, ale nie naruszy przepisów kodeksu pracy, to może otrzymać dopłatę z PFRON – podkreśla Edyta Sieradzka.