Od 1 sierpnia funkcjonariusze z najdłuższym stażem będą mogli liczyć na atrakcyjne dopłaty – jeżeli zamiast przechodzić na emeryturę, zostaną w służbie. Wynika to z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz Służby Więziennej, który wczoraj przyjął rząd.
Zaproponowane rozwiązanie sprowadza się do tego, aby funkcjonariusze (policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej) z wysługą powyżej 25 lat mogli otrzymać dodatek motywacyjny w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci będący w służbie powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł miesięcznie.
Byłby on przyznawany zamiast emerytury osobom, które uzyskały pozytywną opinię oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne ani nie zostały ukarane karą dyscyplinarną (przed jej zatarciem) czy skazane wyrokiem sądu przez okres roku (od dnia uprawomocnienia się orzeczenia).
W projekcie przyjęto też, że decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia motywacyjnego przełożony będzie wydawał nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza określonego stażu służby.
691 osób przyjęto do służby w policji w 2020 r. (stan na 1 kwietnia 2020 r.)
2991 funkcjonariuszy odeszło ze służby w 2020 r. (stan na 1 kwietnia 2020 r.)
Rząd tłumaczy, że świadczenie motywacyjne ma zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, a tym samym poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych MSWiA i Służbie Więziennej.
W projekcie znalazły się też inne rozwiązania. Przykładowo funkcjonariuszowi policji, Straży Granicznej i SOP będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.
W projekcie uregulowano również kwestię wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom policji odchodzącym ze służby – ponad półtora roku po tym, jak Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 30 października 2018 r., sygn. akt K7/15) zakwestionował niekorzystne dla nich zasady. TK uznał wówczas za niekonstytucyjne regulacje, według których ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu jest liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. W projekcie ustalono, że funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej i SOP wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Projekt ma też ujednolić zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd