Samozatrudnieni, którzy jednocześnie pracowali na część etatu, nie mogli otrzymać świadczenia postojowego, nawet jeśli spełniali pozostałe wymogi. Ma to zmienić kolejna tarcza antykryzysowa.
Postojowe ma rekompensować utratę przychodów prowadzącym działalność gospodarczą oraz świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. W ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) jednoznacznie przesądzono, że osoba, która się stara o to świadczenie, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Tytułem takim jest m.in. umowa o pracę, zlecenie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak projekt tarczy 4.0 (ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – którym dziś ma się zająć Sejm) znosi ten warunek.
Postojowe otrzymają również przedsiębiorcy, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów. To odpowiedź na problemy osób, dla których działalność gospodarcza jest podstawowym lub istotnym źródłem dochodu, bo np. pracują tylko na niewielką część etatu, a zatem spadek przychodów jest dla nich dotkliwy.
Reklama
Projektowana zmiana rozwieje wątpliwości również innych grup znajdujących się w specyficznej sytuacji, np. rolników prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia. Choć wydaje się, że nie ma uzasadnienia, aby rozróżniać, czy osoby ubiegające się o postojowe opłacały składki do ZUS czy KRUS, gdy w obu przypadkach zmniejszyły im się przychody w następstwie epidemii, to jednak interpretacja dotychczasowych przepisów sprawiała rolnikom problemy.
Rolnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą są ubezpieczeni tylko w KRUS. Zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym z jednego tytułu i przysługuje im świadczenie postojowe. A co z rolnikami wykonującymi pracę na podstawie umów-zleceń? Opłacają oni i składki do ZUS z tytułu umowy-zlecenia, i składki do KRUS. Jednak, zdaniem rzecznika ZUS Pawła Żebrowskiego, obecne przepisy wykluczają prawo do postojowego dla osób, które mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. pracują dodatkowo w innym miejscu na część etatu), a nie do ubezpieczenia społecznego (np. w KRUS). Dlatego, jak tłumaczy, pozostawanie w ubezpieczeniu społecznym rolników nie jest przeszkodą w uzyskaniu postojowego. Zasada ta obowiązuje zarówno zleceniobiorców, jak i przedsiębiorców.
Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem