Rozwiązania ws. pracy cudzoziemców zawarte w Tarczy 3.0 są korzystne dla przedsiębiorców np. z branży budowniczej czy rolniczej - ocenił prawnik Adam Ziębicki rządowy projekt noweli ws. Tarczy Antykryzysowej, którym w środę ma zająć się Sejm.

Do Sejmu wpłynął we wtorek rządowy projekt ustawy nowelizujący pakiet ustaw nazwanych Tarczą Antykryzysową. Projekt obejmuje szeroki zakres zmian, natomiast za najważniejsze należy uznać te, które mają na celu wsparcie procesu odmrażania gospodarki.

Jak wskazał prawnik z kancelarii Chałas i Wspólnicy, po pierwsze w przedstawionym projekcie rozszerzono zakres podmiotów, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, jeżeli opłacają składki na własne ubezpieczenia. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać osoby, które prowadziły działalność i uzyskały przychód wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Ziębicki zaznaczył, że projekt wydłuża także obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień. Wydłużenie ma przeciwdziałać naruszeniu łańcucha dostaw oraz ciągłości działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów czy też zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

"Nowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców mającym usprawnić funkcjonowanie zakładów pracy, jest wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności wydania nowego zezwolenia lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" - zaznaczył.

Według prawnika proponowane rozwiązanie należy ocenić jako "trafne i korzystne". "Pozwoli ono zapewnić ciągłość w funkcjonowaniu przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy większość swojej kadry pracowniczej opierają na cudzoziemcach np. z branży budowniczej, rolniczej czy też przetwórstwa przemysłowego" - ocenił.

Jak zaznaczył prawnik, w projekcie ustawy umożliwiono również pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. "Warto jednak zwrócić uwagę, że za powyższa pracę nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby" - stwierdził.

Ekspert wskazał ponadto, że mając na względzie drastyczny spadek popytu na usługi transportowe, w projekcie przewidziano również możliwość finansowania przez ministra właściwego do spraw transportu wydatków poniesionych przez operatorów świadczących usługi kolejowych pasażerskich przewozów, w związku z uruchomieniem zastępczej komunikacji środkami transportu drogowego. Okres dofinansowania obejmuje miesiące zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano któryś z powyższych stanów.

Dodał, że nowelizacja wprowadza też rozwiązania dla zachowania ciągłości funkcjonowania sektora wykorzystującego drewno oraz Lasów Państwowych Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna, nie przysługują, odsetki, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz co najważniejsze, kary umowne za nierealizowane przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części której nabywca do 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zawiera 13 głównych działań. Chodzi m.in. o rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Dalsze wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach oraz dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego. Środki te mają zostać przekazane dla przedsiębiorców.

W projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych oraz pakiet osłonowy dla samorządów, a także przepisy, które ułatwiają dostęp do wakacji kredytowych - poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej.