Pracownica, której wypowiedziano umowę bezterminową, domaga się przywrócenia do pracy. Pracodawca nie chce jednak na to się zgodzić ze względu na złe relacje między nią a prezesem zarządu na tle zakończenia przez mężczyznę ich romansu. Czy taka okoliczność ma tu znaczenie? Kobieta twierdzi, że wydarzenia z przeszłości nie będą miały wpływu na jakość jej pracy.

Więcej o Kodeksie pracy przeczytasz tu: Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

W razie ustalenia, że wypowiedzenie angażu zawartego na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, sąd pracy – stosownie do roszczenia pracownika – orzeka o bezskuteczności wymówienia, a jeżeli umowa już uległa rozwiązaniu – o przywróceniu go do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może jednak nie uwzględnić żądania przywrócenia do pracy, gdy ustali, że jest to niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku orzeka o odszkodowaniu.
Niecelowość przywrócenia do pracy stanowi pojęcie nieostre, otwarte i podlegające wykładni za pomocą klauzul generalnych. Aby ustalić, że taka przesłanka występuje, konieczne jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy – za niewystarczające uznaje się zawężenie postępowania dowodowego tylko do twierdzeń stron. Istotne jest też oddzielenie sfery związanej z główną przyczyną wypowiedzenia od okoliczności przemawiających za wykorzystaniem klauzuli niecelowości przywrócenia do pracy. Jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 15 maja 2019 r., sygn. akt II PK 20/18, „Podstawą zastosowania klauzuli z art. 45 par. 2 k.p. (niecelowość) mogą być okoliczności dotyczące stron stosunku pracy, a nie konflikt wywodzący się spoza niego”. Zakładając więc, że sąd uzna wypowiedzenie za nielegalne albo nieuzasadnione, istnieje duże prawdopodobieństwo, że była podwładna zostanie przywrócona do pracy, bo spór między nią a prezesem zarządu nie dotyczył stosunku pracy, tylko ich romansu.
Podstawa prawna
• art. 45 par. 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)