Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów br. wyniosło 4907,95 zł. Było o 7,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosło również zatrudnienie - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Liczba pracujących według stanu na 30 września 2019 r. wyniosła 9650,6 tys. osób i była o 2,1 proc. wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z 2018 r. udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się o 0,5 p. proc. i ukształtował się na poziomie 68,4 proc. - podał GUS w komunikacie.

Wedle danych GUS najwięcej pracujących zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2459,5 tys. osób. Natomiast najmniej liczebną sekcją było rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 84,1 tys. pracujących. W porównaniu z okresem I–III kwartał ubiegłego roku spośród wybranych sekcji gospodarki narodowej w trzech odnotowano spadek liczby pracujących. Były to sekcje: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – spadek o 2,9 proc.; administrowanie i działalność wspierająca - spadek o 2,9 proc. oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa – spadek o 0,8 proc.

Spośród pozostałych analizowanych sekcji największy wzrost liczby pracujących miał miejsce w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wzrost o 6,7 proc.

"Analiza struktury pracujących według sektorów własności w wybranych sekcjach PKD wskazuje, że zdominowana przez sektor publiczny była sekcja administracja publiczna i obrona narodowa oraz obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Pracujący w tej sekcji w sektorze publicznym stanowili 99,9 proc. i był to taki sam udział jak przed rokiem" - podał urząd statystyczny.

GUS ogłosił, że największy udział pracujących w sektorze prywatnym odnotowano w sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych. W tej sekcji pracujący w sektorze prywatnym, podobnie jak rok wcześniej, stanowili 99,8 proc.

Przeciętne zatrudnienie w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosło 9182,1 tys. osób i było o 2,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Najwięcej, bo 2394,0 tys. osób pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe - podał urząd.

"Analiza tego zjawiska w wybranych sekcjach gospodarki narodowej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wskazuje, że w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz administrowanie i działalność wspierająca odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia o 1,6 proc. - ocenił GUS.

Poza wymienionymi, pozostałe wybrane sekcje charakteryzował wzrost przeciętnego zatrudnienia, przy czym najwyższy w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – o 7,2 proc. Wśród sekcji o stosunkowo wysokim wzroście przeciętnego zatrudnienia znalazła się także sekcja działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wzrost o 6,8 proc. oraz sekcja informacja i komunikacja – wzrost o 6,2 proc.

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów br. wyniosło 4907,95 zł. Było o 7,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Podobnie jak wcześniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe w sektorze publicznym, gdzie wyniosło 5409,24 zł. Względem analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosło ono o 8,3 proc. W tym czasie nieco niższy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto miał miejsce w sektorze prywatnym – o 7,0 proc. W analizowanym okresie osiągnęło ono wartość 4717,93 zł." - podsumował GUS.

W stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w I–III kwartale było w sektorze publicznym wyższe niż średnio w całej gospodarce narodowej o 10,2 proc., natomiast w sektorze prywatnym niższe o 3,9 proc.

W analizowanym okresie miał miejsce wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,8 proc., a w jednostkach sfery budżetowej – o 7,0 proc. Najwyższe uzyskano w jednostkach związanych z sekcją informacja i komunikacja – 8783,12 zł, najniższe - w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie wyniosło 3740,62 zł - dodał urząd.