Z samorządowym urzędnikiem rozwiązano umowę o pracę z powodu słabej oceny jego pracy. Ten zdecydował się zwrócić do sądu. Czy może pozwać urząd, choć wcześniej nie odwołał się od noty wystawionej przez kierownika jednostki?
ikona lupy />
Dr Magdalena Zwolińska, adwokat i partner w kancelarii NGL Legal / DGP
Tak. Pracownika samorządowego ocenia się nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po trzech miesiącach od dnia zakończenia poprzedniej.
Urzędnikowi w ciągu siedmiu dni od doręczenia oceny przysługuje możliwość odwołania się od niej do kierownika jednostki, w której jest zatrudniony. Termin ten może zostać przywrócony z ważnych przyczyn, takich jak choroba czy niepouczenie o możliwości odwołania się. Kwestionowana może być sama ocena, ale też uchybienia formalne, np. dokonanie jej przez osobę niebędącą bezpośrednim przełożonym. Jeśli zatrudniony uważa, że przy tej okazji naruszono zakaz dyskryminacji w pracy lub stał się obiektem mobbingu, także może podnieść taki zarzut w odwołaniu.
Kierownik jednostki powinien je rozpatrzyć w terminie 14 dni i np. nakazać zmianę noty lub przeprowadzenie ponownej oceny. Staje się ona prawomocna, gdy pracownik nie odwoła się od niej w terminie oraz gdy nie zostanie ona zmieniona w trybie odwoławczym. Dwukrotna negatywna ocena skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Ustawodawca nie rozstrzyga jednoznacznie możliwości odwołania się od noty do sądu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II PK 274/10) uznał, że urzędnik może się tam poskarżyć na decyzję pracodawcy dopiero po otrzymaniu drugiej negatywnej oceny i zwolnieniu go z pracy. Zdaniem SN okresowa ocena kwalifikacyjna jest zbiorem opinii wyrażanych według określonych kryteriów, co z jednej strony w założeniu ma walor obiektywizmu (średniego wyniku), lecz z drugiej nie jest wolne od dozwolonych indywidualnych ocen przełożonych. Wówczas nawet samo semantyczne znaczenie kryteriów może rodzić rozbieżności w odbieraniu wyniku okresowej oceny przez pracownika. Taka nota będzie podlegała kontroli sądowej w ramach odwołania od wypowiedzenia.