Otrzymałam od lekarza zwolnienie lekarskie. Poprosiłam o jego wydruk. W domu zauważyłam, że jest w nim błąd – lekarz omyłkowo wpisał wsteczną datę początku niezdolności do pracy. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?
Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy mogą być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy wystawiający ma problemy techniczne z wystawieniem takiego zaświadczenia lub płatnik nie ma profilu na PUE ZUS. Zgodnie z art. 58a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim został popełniony błąd, osoba, która je wystawiła albo inna mająca uprawnienia do jego wystawiania, ma trzy dni na przekazanie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego oraz przesłanie nowego zaświadczenia lekarskiego – wolnego od błędu. Z przepisu tego wynika, że błąd może być stwierdzony przez ZUS, płatnika albo samego ubezpieczonego. Jeśli z różnych przyczyn lekarz nie może przekazać w tym terminie poprawionego zaświadczenia, musi to zrobić także w ciągu trzech dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej mu dokonanie tego wcześniej.
ZUS po otrzymaniu informacji o unieważnieniu zaświadczenia i ustanowieniu nowego musi niezwłocznie (nie później niż w dniu następnym) udostępnić je na profilu informacyjnym płatnika składek. Jeśli płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego, informacja o unieważnieniu zaświadczenia, a także wydruk nowego są przekazywane bezpośrednio w formie pisemnej ubezpieczonemu.
Szczególny przypadek zachodzi, jeśli zaświadczenie zostało od razu wydane w formie papierowej, a błąd zostanie zauważony zanim informacja o tym zostanie przekazana elektronicznie do ZUS. W takiej sytuacji wystawiający zaświadczenie przekaże do ZUS już poprawioną wersję.
Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do przyznanego zasiłku lub jego wysokość, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości. W przypadku gdy do wypłaty zasiłku jest obowiązany płatnik składek, decyzja jest wydawana na wniosek płatnika składek lub ubezpieczonego.
Jak widać, ubezpieczona powinna udać się do lekarza, który wystawił jej zaświadczenie o niezdolności do pracy i zwrócić się do niego o poprawienie jego treści.
Podstawa prawna:
art. 58a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.; ost. zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1590).