Pisemna propozycja określająca nowe warunki zatrudnienia nie stanowi decyzji administracyjnej. Dlatego nie podlega kontroli ze strony sądu administracyjnego
W maju 2017 r. funkcjonariuszka celna otrzymała od dyrektora Izby Administracji Skarbowej propozycję pracy. Nadal miała wykonywać swoje zadania jako celnik, ale nie jako funkcjonariusz, tylko pracownik cywilny. Propozycję tą zaakceptowała. Oczekiwała jednak, że pracodawca wyda jej decyzję potwierdzającą, że wraz z przyjęciem oferty pracy jako cywil utraciła swój wcześniejszy status funkcjonariusza służby mundurowej. Tak się jednak nie stało. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie planował wydać w jej sprawie żadnej dodatkowej decyzji potwierdzającej zakończenie stosunku służby.
Zainteresowana złożyła skargę na jego bezczynność. Sąd wojewódzki jednak ją odrzucił. Sędziowie bowiem uznali, że skarżąca próbuje podważyć dopuszczalność i skuteczność prawną propozycji zatrudnienia w ramach stosunku pracy przyznanej jej w miejsce uprzedniego stosunku służbowego. W ocenie składu orzekającego próba udowodnienia, że złożona jej propozycja zatrudnienia stanowi decyzję administracyjną, jest sposobem na przywrócenie jej poprzedniego statusu służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Sędziowie jednak uznali, że dyrektor działał zgodnie z prawem. I na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948), do 31 maja 2017 r. miał złożyć pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby. Natomiast pracownik albo funkcjonariusz miał 14 dni na złożenie oświadczenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie go w tym terminie było równoznaczne z odmową. W przypadku skarżącej przyjęcie propozycji zatrudnienia skutkuje nawiązaniem stosunku pracy w miejsce stosunku służby. Sędziowie podkreślili, że błędnie uznaje ona złożoną jej propozycję zatrudnienia za decyzję administracyjną. Propozycja ta stanowi bowiem akt woli, a nie władzy (swego rodzaju ofertę) organu administracji i nie rodzi samoistnie żadnych skutków prawnych. Dopiero jej przyjęcie powoduje określone skutki. Tak więc nie można uznać, że jest to decyzja administracyjna.
Celniczka nie dała za wygraną i złożyła kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie jednak uznali, że nie może być ona uwzględniona, bo pisemna propozycja pracy na stanowisku cywilnym nie jest decyzją administracyjną. To oferta zawarcia nowego stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, ale jej skutek następuje dopiero po przyjęciu przez funkcjonariusza złożonej mu propozycji. Sędziowie podkreślili, że przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy jest możliwe za zgodną wolą obu stron. Tym samym w takim przypadku nie ma wygaśnięcia stosunku służbowego.
NSA podkreślił, że pisemna propozycja określająca nowe warunki zatrudnienia nie stanowi więc ani decyzji administracyjnej, ani innej czynności z zakresu administracji publicznej. W takim więc przypadku zainteresowana nie może skarżyć się na bezczynność dyrektora. A to dlatego, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu administracji publicznej. Tym samym wszelkie żądania byłego funkcjonariusza, którego stosunek służbowy został przekształcony w stosunek pracy, nie są załatwiane w postępowaniu, do którego stosuje się przepisy k.p.a.
63 tys. osób jest zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej w tym 11,3 tys. funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

orzecznictwo

Wyrok NSA z 25 lipca 2019 r. (sygn. akt I OSK 191/18). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia