Moja firma świadczy usługi doradcze z zakresu bhp. Ostatnio przeczytałem, że zostały znowelizowane przepisy dotyczące szkoleń w tej dziedzinie oraz wypadków przy pracy, a zmiany mają polegać przede wszystkim na wprowadzeniu nowych wzorów kart szkolenia, zaświadczeń oraz protokołu powypadkowego. Z uwagi na to, że regularnie korzystam z takich dokumentów, kilka miesięcy temu zleciłem wydrukowanie ich w większej liczbie egzemplarzy. Czy z dniem wejścia w życie nowych przepisów dotychczasowe formularze stracą swoją ważność i trzeba będzie stosować wyłącznie nowe, czy może ustawodawca przewidział jakiś okres przejściowy?
W ubiegłym tygodniu, tj. 28 czerwca 2019 r., weszło (częściowo) w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1099). Jego celem jest przede wszystkim dostosowanie obowiązujących przepisów do działań Rady Ministrów w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci (pieczątek) przez obywateli i przedsiębiorców. Omawiany akt wykonawczy przewiduje więc rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, która dotychczas była wymagana we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. Wzory te zostały określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym załączniki te otrzymują nowe brzmienie, co – zdaniem autorów projektu rozporządzenia – ma ułatwić ich stosowanie pracodawcom oraz jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Ale uwaga, dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w tej dziedzinie będą mogły być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek. Z możliwości tej można jednak korzystać nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. Co ważne, karty oraz zaświadczenia wydane przed wejściem w życie nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia zachowają swoją ważność.
Ponadto z dniem 25 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1071), które określa nowy wzór protokołu powypadkowego. Jedną z istotniejszych zmian, jakie wprowadzono, jest rezygnacja z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy wymaganej dotychczas we wzorze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (a więc analogicznie jak w przypadku wzorów: karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w tej dziedzinie). Usunięty został również numer identyfikacyjny REGON pracodawcy – gdyż jest zbędny dla tej regulacji. Ponadto we wzorze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zrezygnowano także z wymagania podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej. Zgodnie bowiem z art. 67 ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1016) od 1 stycznia 2012 r. został zniesiony obowiązek posługiwania się NIP w sytuacji, gdy jest on nadany osobie fizycznej objętej rejestrem PESEL nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Ze wzoru protokołu powypadkowego usunięto także imię ojca poszkodowanego pracownika, a także jego miejsce urodzenia – zabieg ten miał na celu ograniczenie liczby przetwarzanych danych osobowych oraz zachowanie zgodności z art. 221 kodeksu pracy. Pozostawiono jednak – zarówno dla poszkodowanego pracownika, jak i pracodawcy – wymaganie dotyczące podania PESEL lub numeru dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dzięki czemu możliwa będzie identyfikacja tych osób – w tym również obcokrajowców. Co istotne, również w tym przypadku, podobnie jak przy szkoleniach bhp, przewidziano okres przejściowy na wykorzystanie zapasów formularzy według dotychczasowego wzoru. Jest na to czas do końca roku, a więc do 31 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna
Par. 2, załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1099).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Par. 2, załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1071).