Wysoka temperatura na stanowisku pracy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, ich stan psychofizyczny, a także wydajność. Dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Wysokie temperatury za oknem to konkretne obowiązki pracodawcy.

Jak podkreśla PIP, zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje także działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

W przepisach dotyczących bhp została określona jedynie dolna granica temperatur. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C. Wyjątek stanowią miejsca, w których nie pozwalają na to względy technologiczne (np. praca w chłodniach). Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna , i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°.

Górna granica temperatury w pomieszczeniu pracy odnosi się tylko do pracowników młodocianych i wynosi ona 30°C. Dodatkowo w miejscu, w którym pracują młodociani wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 65 proc.

Jak przypomina PIP pracodawca w zależności od swoich możliwości powinien starać się obniżać temperaturę na stanowiskach pracy. Może w tym celu stosować rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp. Pracodawcy, u których funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna, powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie oraz czyszczenie, by nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń.

Jeśli temperatura otoczenia przekracza 25 st. C i 28 st. w pomieszczeniu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do zimnych napojów.

Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości "zaspokajającej potrzeby" pracujących. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w inny sposób, np. przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie jest niezgodnie z prawem.

Niespełnienie tego wymogu grozi karą w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze bez dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie.

Upał nie jest podstawą do skrócenia czasu pracy. Pracodawca może jednak dobrowolnie tak postanowić. Ważne! W takim wypadku pracownikowi należy wypłacić 100 proc. wynagrodzenia.

Przepisy dotyczące upału nie są stosowane tylko wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Kodeks pracy mówi, że pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki również dla osób fizycznych, które:
- świadczą usługi na innej podstawie niż stosunek pracy;
- prowadzą na własny rachunek działalność gospodarczą.