Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczącej emerytur wybranych służb mundurowych. Jest on realizacją uzgodnień między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a związkami zawodowymi.

Projekt dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Porozumienie zawarte 8 listopada 2018 roku dotyczyło usunięcia warunku ukończenia 55. roku życia uprawniającego do nabycia emerytury policyjnej oraz wprowadzenia odpłatności w wysokości 100 proc. stawki godzinowej za czas służby funkcjonariuszy przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji, przy przyjęciu 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego w 2019 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze zwolnieni ze służby, których dotyczy ustawa, będą mogli skorzystać z emerytury policyjnej jeśli osiągnęli staż służby 25 lat, ale nie osiągnęli wieku 55 lat życia.
Ustawa zmienia również przepisy dotyczące przechodzenia na emeryturę funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, co z kolei stanowi realizację zapisów porozumienia z 21 listopada 2018 roku. Zgodnie z nim uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy tych służb miały być zrównane z uprawnienia pozostałych służb mundurowych. W tej chwili funkcjonariusze Służby Celnej i Celno-Skarbowej, aby przejść na emeryturę muszą spełnić trzy przesłanki: 15 lat służby, 5 lat służby przy wykonywaniu zadań policyjnych i wiek 55 lat. Ta ostatnia przesłanka zostaje zlikwidowana.

Dla tych funkcjonariuszy zmieni się jeszcze sposób wyliczenia emerytury. Podstawę wymiaru będzie stanowiło średnie uposażenie lub należne funkcjonariuszowi przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza. Nie uwzględnia się przy tym obniżenia uposażenia, gdy funkcjonariusz przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim.

Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami >>>>

Ustawa wprowadza także odpłatność za nadgodziny. W zamian za pracę poza normę funkcjonariusz będzie mógł odebrać wolne w tym samym wymiarze lub otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.
Rekompensata pieniężna wyniesie 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz ze stałymi dodatkami. Czas służby funkcjonariuszy został określony na 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. W okresie przejściowym (przed dniem wejścia ustawy w życie) funkcjonariusz będzie mógł tylko odebrać wolne za nadgodziny, nie będzie mógł ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie.