Kandydaci na funkcjonariuszy, którzy zdecydują się na rozpoczęcie studiów licencjackich w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, będą mieć czas nauki zaliczony do szkolenia podstawowego wymaganego od każdego policjanta.
Takie rozwiązanie wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.
Po zmianach za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych podstawowych będzie uważane ukończenie już pierwszego roku studiów na kierunku nauki „policja” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jednocześnie w ciągu miesiąca od ukończenia nauki na tym kierunku policjant zostanie mianowany na stanowisko służbowe, do którego jest przypisany etat w korpusie oficerów młodszych Policji.
Przy okazji konsultacji międzyresortowych minister nauki i szkolnictwa wyższego zwrócił uwagę na konieczność dostosowania terminologii używanej w projekcie do tej występującej w systemie szkolnictwa wyższego. Zauważył, że przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zm.) posługują się pojęciem studia, a nie jak wynika z projektu rozporządzenia – studia wyższe. Dodatkowo szef resortu spraw wewnętrznych powinien zastąpić określenie studiów I stopnia zapisem wynikającym z przepisów – czyli „studiów pierwszego stopnia”.
Jednocześnie do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów, który także ma związek ze studiami licencjackimi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Z powodu planowanego utworzenia profilu „praktyczna nauka o policji” właśnie na tej uczelni, konieczne było określenie, kto będzie przeprowadzać okresowe opiniowanie służbowe dla tej grupy studentów. Takie zadanie będzie powierzone kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach dowodzenia. Dzięki temu wskazana osoba będzie mogła nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w służbie przygotowawczej przeprowadzać opiniowanie studentów szkoły w Szczytnie.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października tego roku.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji