Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nie przewiduje ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców w ramach pracy sezonowej.
Resort uważa, że naruszałoby to unijne przepisy. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez MRPiPS na interpelację nr 29939 poseł Urszuli Pasławskiej. Wskazuje w niej, że rolnicy zgłaszają duże zapotrzebowanie na pracowników, a z uwagi na to, że takiej pracy nie chcą podejmować Polacy, braki kadrowe muszą być uzupełniane przez obywateli innych krajów. Problem w tym, że zasady zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych są skomplikowane i sprawiają rolnikom trudności, a pracownikom powiatowych urzędów pracy (PUP) dokładają zadań. Dlatego poseł zapytała MRPiPS, czy zamierza wprowadzić zmiany w przepisach przewidujące bardziej elastyczne reguły zatrudnienia cudzoziemców do wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.
Podaje przy tym propozycje konkretnych ułatwień. Jednym z nich jest stosowanie procedury zatrudniania na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, w której pracodawca składa prosty druk do PUP, a po jego wpisaniu do ewidencji składa jedynie informację o podjęciu pracy przez obcokrajowca. Korzystną zmianą byłoby też umożliwienie pracownikom sezonowym spoza UE pracy w ramach jednego zezwolenia u kilku pracodawców lub wykonywania jej w gospodarstwie członka najbliższej rodziny. Kolejnym postulatem jest to, aby obowiązek zapewniania zakwaterowania cudzoziemcowi nie obejmował konieczności zawierania umowy najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.
Ministerstwo wskazuje w odpowiedzi, że wspomniane rozwiązania nie mogą być wdrożone. Wyjaśnia, że jest to związane z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia do prac sezonowych. Wymagają one udzielenia zezwolenia poprzedzonego złożeniem wniosku i sprawdzeniem, czy cudzoziemiec spełnia kryteria do podjęcia pracy. W określonych sytuacjach takie zezwolenie jest cofane. Dlatego też zastąpienie zezwolenia na pracę sezonową formą analogiczną do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nie jest możliwe.
Przepisy dyrektywy mówią również o określeniu warunków zatrudnienia obcokrajowca u danego pracodawcy. Nie ma więc możliwości wydania jednego zezwolenia na pracę u kilku pracodawców czy wykonywania jej na rzecz najbliższych członków jego rodziny. Wreszcie według art. 20 dyrektywy państwo członkowskie ma obowiązek wymagać przedstawienia dowodów, że pracownik sezonowy będzie korzystał przez cały okres pobytu z odpowiedniego zakwaterowania. Z tego powodu nie jest dopuszczalne uchylenie warunku dotyczącego zawarcia pisemnej umowy z obcokrajowcem określającej zasady najmu lub użyczenia mieszkania.