Odszkodowanie wypłacane w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia jest oskładkowane.
Sprawa dotyczy mężczyzny zatrudnionego w jednej ze spółek. Umowa o pracę została z nim rozwiązana za porozumieniem stron w związku z objęciem przez niego funkcji członka zarządu w innej spółce tego samego holdingu. Pracodawca zobowiązał się jednak złożyć mu w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia współpracy z nowym podmiotem ofertę ponownego zatrudnienia. Zobowiązanie było obwarowane terminem, po którym wygasało. Natomiast w przypadku jego niewykonania spółka miała wypłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto. Pracownik po jakimś czasie rozwiązał umowę z nowym pracodawcą, a poprzedni nie przedstawił mu oferty zatrudnienia, ale zdecydował się wypłacić odszkodowanie.
Powstała jednak wątpliwość, czy rekompensatę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tej osoby. Zdaniem spółki – nie.
Reklama
Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.
W omawianym przypadku tego typu świadczenie ma na celu zrekompensowanie rozwiązania umowy o pracę i tym samym, zdaniem spółki, kwalifikuje się jako odszkodowanie wypłacane z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia zatrudnienia.
Ustawodawca nie przewidział żadnych dodatkowych przesłanek, jakie muszą być spełnione, aby móc zakwalifikować wypłaconą rekompensatę do wspomnianej grupy przychodów. Nie wskazuje też, w jakim terminie powinno dojść do zapłaty.
Dlatego zdaniem spółki od odszkodowania z tego tytułu nie trzeba opłacać składek.
Chcąc mieć jednak pewność, czy dobrze myśli, wystąpiła do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów.
Organ rentowy miał inne zdanie na ten temat.
W uzasadnieniu decyzji wskazał, że przywołany przepis rozporządzenia ma zastosowanie w sytuacji, gdy jedyną przyczyną wypłaty przez pracodawcę odszkodowania jest ustanie zatrudnienia. Oznacza to, że nie może być ono przekazane w innych okolicznościach niż pozostających w ścisłym związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
Dlatego, zdaniem organu rentowego, odszkodowanie wypłacane w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia na określonych warunkach nie będzie korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Nie pozostaje bowiem w bezpośrednim związku z rozwiązaniem stosunku pracy, lecz wynika z niemożności zawarcia kolejnej umowy.