Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 7 grudnia 2018 r. w sprawie nowych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej („Wpadka z »lub« w dokumentacji”, DGP nr 12/2019) wyjaśniło, że z uwagi na okoliczność, że przepis przejściowy (art. 7 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz.U. z 2018 r. poz. 357) odwołuje się do chwili „nawiązania stosunku pracy przed dniem wejścia w życie ustawy” i jednocześnie nie określa wprost, jak należy postąpić przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika, każdy przypadek należy rozpatrywać odrębnie.

Różne okresy przechowywania

W konsekwencji zdaniem ministerstwa przy ponownym zatrudnieniu pracownika po 1 stycznia 2019 r. okres przechowywania jego dokumentacji pracowniczej gromadzonej w związku z nawiązaniem tego stosunku pracy należy liczyć odrębnie. Może więc zdaniem resortu zaistnieć sytuacja, w której dla danego pracownika będzie gromadzona dokumentacja pracownicza podlegająca różnym okresom przechowywania.