Pracownik na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest chroniony przez zwolnieniem, ale sam może wypowiedzieć umowę lub rozwiązać ją za porozumieniem stron.

W przypadku urlopu macierzyńskiego ustawodawca wprowadził wyjątkowo silną ochronę stosunku pracy już dla kobiety w ciąży. Jakie prawa ma kobieta w ciąży, dowiesz się tutaj>> Zakaz zwalniania pracownicy obowiązuje także przez okres urlopu macierzyńskiego - młodej matce można więc wypowiedzieć umowę tylko w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych czy likwidacji lub upadłości zakładu. Wypoczynkowy, macierzyński i bezpłatny: Kiedy można zwolnić pracownika na urlopie>>

Co z zasiłkiem macierzyńskim pracownika? Natomiast nie ma przeszkód, aby pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim z własnej wypowiedział umowę. Jeżeli zatrudniona kobieta wypowie umowę o pracę w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, stosunek pracy ustanie z upływem ostatniego dnia wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia przy umowach o pracę zawartych na czas określony i nieokreślony wynoszą:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Jednocześnie wraz z rozwiązaniem umowy o pracę i ustaniem stosunku pracy kończy się także urlop macierzyński pracownicy. Nie traci ona jednak zasiłku macierzyńskiego - za okres przypadający po ustaniu stosunku pracy świadczenie będzie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobacz, czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego>>

Porozumienie stron. Pracownica na urlopie macierzyńskim może także rozwiązać umowę o pracę poprzez zawarcie porozumienia z pracodawcą, czyli zgodne oświadczenie woli obu stron. Pracownik i pracodawca ustalają wtedy, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy, a jeśli termin nie został podany, kontrakt rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia.

W tym momencie kończy się także urlop macierzyński i - podobnie jak przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem - zasiłek zaczyna wypłacać ZUS. Odprawa i zasiłek: Co traci osoba odchodząca za porozumieniem stron>>