Odchodzący ze służby funkcjonariusz straży marszałkowskiej otrzyma świadectwo w dniu, w który nastąpi zwolnienie. Będzie musiał osobiście podpisać jego odbiór. Wydanie takiego dokumentu jest niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i ubezpieczenia społecznego.Takie rozwiązanie wprowadza rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza straży marszałkowskiej. W dokumencie tym będą się musiały znaleźć informacje o okresach pracy i służby w tej formacji, zajmowanych stanowiskach oraz podstawa prawna zwolnienia. Pracodawca będzie musiał podać liczbę dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego (wraz z podstawą prawną) oraz związanego z urodzeniem lub opieką nad dzieckiem. Informacja o wysokości i składnikach uposażenia oraz uzyskanych kwalifikacjach zostanie podana w świadectwie pracy wyłącznie na żądanie funkcjonariusza.
W przypadkach spornych funkcjonariusz będzie mógł wystąpić do szefa Kancelarii Sejmu z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. W przypadku odmowy kancelaria będzie zobowiązana do wydania decyzji, od której funkcjonariuszowi będzie przysługiwała administracyjna droga odwoławcza. Kopia świadectwa służby będzie przechowywana w aktach osobowych funkcjonariusza.
Nowe rozporządzenie ma być opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 sierpnia, przepisy wejdą w życie następnego dnia. Do tej pory nie było możliwości wystawiania świadectw osobom kończącym służbę, mimo że ustawa o straży marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 729) weszła w życie 20 maja, a obowiązek wydania rozporządzenia wynika z jej art. 33 ust. 4.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw