Członek korpusu służby cywilnej, który otrzymał akt mianowania, chce ubiegać się o posadę urzędnika wyborczego. Czy każdy zatrudniony w administracji rządowej musi występować o zgodę na tego typu zajęcie?
Dr Stefan Płażek adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Korpus służby cywilnej składa się z pracowników służby cywilnej i urzędników mianowanych. Do tych grup stosuje się odmienne zasady występowania o zgodę na dodatkowe zajęcie. Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 ze zm.) członek korpusu służby nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
Z kolei na podstawie ust. 2 przywołanego artykułu urzędnik mianowany nie może podejmować dorabiać bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Zajęcia zarobkowe to wykonywanie wszelkich czynności związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej). W efekcie ustawodawca bardziej restrykcyjnie potraktował urzędnika mianowanego, bo za każdym razem przy dodatkowej pracy musi występować o zgodę.
Z kolei wobec pracownika służby cywilnej ustawodawca wprowadził tylko zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego. Dotyczy to więc jedynie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, np. pół etatu na uczelni. A to oznacza, że pracownik służby cywilnej np. prowadzić szkolenia bez uprzedniego występowania do dyrektora generalnego o zgodę na to. Taka osoba musi jednak pamiętać, że przedmiot oraz czynności lub zajęcia wykonywane w ramach dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych nie mogą pozostawać w sprzeczności zarówno z obowiązkami wynikającymi z ustawy, jak i podważać zaufania do służby cywilnej.