Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców i wcześniejsza rejestracja zatrudnienia w ZUS – wdrożenie tych postulatów miałoby ułatwić egzekwowanie prawa.
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła swoje propozycje Sejmowi w trakcie posiedzenia komisji ds. kontroli państwowej. Wskazała, jakie przepisy (lub ich brak) utrudnia obecnie prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy.
Lista jest długa – obejmuje tak zróżnicowane kwestie jak brak realnych uprawnień do ograniczania zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych, nadmiar obowiązków biurokratycznych, które muszą spełniać inspektorzy, oraz niejasne, pełne wyjątków przepisy, które trudno egzekwować (np. dotyczące pracy na czas określony oraz czasu pracy). Niektóre z tych zarzutów PIP podnosiła już wcześniej, inne – jak np. wnioski o doprecyzowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej – po raz pierwszy. Niejednokrotnie też sama wnioskowała do konkretnych resortów o zmianę prawa. Najczęściej bezskutecznie. Teraz mają wesprzeć ją posłowie.