Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (EUP). Nowa instytucja ma zacząć działać już w przyszłym roku.Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych, poinformowała, że powołanie urzędu jest odpowiedzią na wyzwania związane z rosnącą liczbą obywateli UE, którzy mieszkają i pracują w innym państwie członkowskim niż ich kraj pochodzenia. W 2017 r. takich osób było 17 mln, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu do 2007 r.
EUP ma realizować trzy podstawowe zadania. Pierwsze z nich to dostarczanie obywatelom i przedsiębiorcom informacji m.in. o miejscach pracy, możliwościach przygotowania zawodowego, programach mobilności oraz prawach i obowiązkach związanych z zamieszkaniem, pracą lub działalnością gospodarczą w innym państwie UE. Po drugie urząd ma wspierać współpracę między organami krajowymi, pomagając im zadbać o to, aby unijne przepisy chroniące i regulujące przemieszczanie się osób, w tym dotyczące delegowania pracowników czy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, były przestrzegane (pomoc w prowadzeniu skoordynowanych i wspólnych inspekcji). Wreszcie EUP ma służyć pomocą i mediacją w rozstrzyganiu sporów transgranicznych, np. w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w kilku krajach UE.
Teraz wnioskiem o powołanie nowej instytucji zajmą się Parlament Europejski i Rada Europejska. KE chciałaby, by zaczęła funkcjonować w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo jednak, gdzie będzie się znajdowała jej główna siedziba, bo decyzje w tej sprawie będą podejmować państwa członkowskie.
Ponadto Komisja przedstawiła zalecenia dla krajów UE w sprawie dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników oraz osób zatrudnionych. Przewidują one dążenie do niwelowania różnic w systemach zabezpieczenia społecznego – dla osób pracujących w porównywalnych warunkach oraz ułatwienie przenoszenia nabytych uprawnień z jednego miejsca pracy do innego.