W biurze zarządzania kryzysowego zwolniło się stanowisko inspektora ds. związanych z obronnością kraju. Czy burmistrz musi powiadomić wojsko o wakacie?
Mariusz Tomaszewski radca prawny, kancelaria Netlex:
Tak. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej (jeżeli nie jest to zwolnienie dyscyplinarne), który pełnił ją co najmniej przez 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenie wojskowe i wiedzę specjalistyczną korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Na organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek współpracy w tego typu przypadkach z wojewódzkimi sztabami wojskowymi.
Chętnemu wojewódzki sztab wojskowy udostępni informację o wolnych etatach oraz wyda na jego wniosek zaświadczenie, stwierdzające predyspozycje do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością. Przywilej ten w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom, w przypadku których wojskowa komisja lekarska ustaliła niezdolność do pełnienia służby wskutek wypadku albo choroby powstałej w trakcie służby pełnionej poza granicami państwa, związanej z udziałem żołnierza w konflikcie zbrojnym, misji pokojowej lub akcji przeciwterrorystycznej.
Zarówno w samorządach, jak i w administracji rządowej (poza stanowiskami dyrektorskimi) co do zasady istnieje obowiązek przeprowadzenia konkursu. W efekcie, jeśli przystąpi do niego były żołnierz, który spełnia wszystkie warunki formalne, ma zagwarantowane pierwszeństwo w zatrudnieniu. Jeśli z jakichś względów konkurs wygra inna osoba, byłemu wojskowemu przysługuje roszczenie przed sądem pracy o zatrudnienie w gminie.