W ubiegłym roku znaczna część wydawanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wykładni przepisów koncentrowała się na objaśnianiu zasad udzielania i korzystania z ulg we wpłatach na fundusz.

Część z nich zmieniała się w ciągu roku, co powodowało zamieszanie wśród pracodawców oraz niepewność, jaki jest prawidłowy sposób postępowania. Miniony rok przyniósł też kilka istotnych interpretacji związanych z prowadzeniem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz uzgodnione przez BON i PFRON jednolite stanowisko odnoszące się do osiągania efektu zachęty w podmiotach powiązanych.

1. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON