Osoby niepełnosprawne w większości wciąż pozostają poza rynkiem pracy; niezadowalający jest poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych i w służbie cywilnej - wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawiając we wtorek w Sejmie informację rządu o działaniach podejmowanych w latach 2015-2016 na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz mówił m.in. o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Według zebranych danych, w 2015 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 25,9 proc., wskaźnik zatrudnienia - 22,5 proc., stopa bezrobocia - 13 proc.

W 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 26,8 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.), wskaźnik zatrudnienia - 23,7 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.), stopa bezrobocia - 11,6 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.)

Wskazując na niepokojące tendencje, Michałkiewicz powiedział, że osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym wciąż pozostają w większości poza rynkiem pracy, mimo znaczącego wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

Jak mówił, instytucje publiczne, m.in. ministerstwa i urzędy centralne, "w przeważającej większości" nie są w stanie osiągnąć ustawowego 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dodał, że "niezadowalające" jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, mimo wprowadzenia w 2011 r. korzystnych dla osób niepełnosprawnych zmian w przepisach o służbie cywilnej tj. wprowadzonej zasady pierwszeństwa w zatrudnieniu w służbie cywilnej oraz w tych resortach i urzędach centralnych, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy, niż 6 proc., pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna uczestnicząca w naborze znajdzie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych wyłonionych kandydatów.

"Z nadesłanej informacji wynika, że ministerstwa i urzędy centralne są zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, starając się dotrzeć do jak największej liczby osób niepełnosprawnych, m.in. przez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych" - powiedział Michałkiewicz.

W ocenie wiceministra, długofalowym i priorytetowym działaniem powinno być sukcesywne zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności - jak zaznaczył - "biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, głównie w kontekście zachodzących w kraju zmian demograficznych".

Dodatkowo, powinna być kontynuowana promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej m.in. w formie szkoleń kadry służb cywilnej, spotkań konferencyjnych i seminaryjnych. Zdaniem wiceministra, powinny zostać także podjęte działania zachęcające ministerstwa i urzędy centralne do nawiązania ściślejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych na rynku pracy.