Byłem zatrudniony na czas nieokreślony w spółce z o.o. na stanowisku wiceprezesa zarządu. W 2017 r. nie wybrano mnie na kolejną kadencję, a następnie zostałem zwolniony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (pracowałem 4 lata). Jako przyczynę wskazano wygaśnięcie mandatu członka zarządu. Czy w związku z tym należy mi się odprawa pieniężna z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika? Były szef twierdzi, że nie, bo odwołanie ze stanowiska w zarządzie i wypowiedzenie umowy o pracę z tego powodu jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyny leżącej po mojej stronie.
Odwołanie z funkcji osoby wchodzącej w skład zarządu spółki handlowej (czyli m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia angażu. Niemniej jednak nie oznacza automatycznie uznania, że rozstanie nastąpiło z przyczyny dotyczącej pracownika. Tak m.in. stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt I PK 61/12, w którym podniósł, że: „Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu spółki handlowej, stanowiące podstawę odwołania go z funkcji, nie przesądza, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracownika [art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, dalej: ustawa o tzw. grupowych zwolnieniach – dop. autorki]. Pracodawcę obciąża dowód na okoliczność, że była to przyczyna dotycząca pracownika”.
To zaś oznacza, że – w przypadku braku odmiennych dowodów przedstawionych przez zatrudniającego – należy przyjąć, iż odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej jest wystarczającą przesłanką do wypowiedzenia mu umowy o pracę, ale niedotyczącą podwładnego.
Ponieważ pracodawca czytelnika nie wykazał, aby niepowołanie go na dalszą kadencję w zarządzie sp. z o.o. miało jakikolwiek związek z okolicznościami zaistniałymi po stronie zainteresowanego (z opisu stanu faktycznego odmienny wniosek nie wynika), to nie sposób zaakceptować stanowisko, że rozwiązanie umowy o pracę z byłym członkiem zarządu spółki kapitałowej z tego powodu stanowi rozwiązanie angażu z przyczyny dotyczącej pracownika. Analogicznie uznał SN w wyroku z 6 lutego 2014 r., sygn. akt I PK 173/13.
W konsekwencji czytelnik ma prawo domagać się odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Będzie się ona należała w wysokości jego 2-miesięcznego wynagrodzenia za pracę (bo był zatrudniony w spółce powyżej 2 lat, ale nie więcej niż 8 lat). Wysokość odprawy ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, ale nie może ona przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego uposażenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania angażu.
Ważne
Wysokość odprawy ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, ale nie może ona przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego uposażenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania angażu.
Podstawa prawna
Art. 8 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niezależnych od pracowników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474).
Art. 1 par. 2, art. 4 par. 1 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577).