Od przyszłego roku rozszerzy się katalog opłat ponoszonych przez pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców. Ich kwoty określa rozporządzenie ministra rodziny pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku z złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. poz. 2350).
Znalazło się w nim pięć stawek uzależnionych od tego, w jaki sposób ma być zatrudniony obywatel innego niż UE kraju. Trzy pierwsze to dotychczas obowiązujące kwoty: 50 zł, 100 zł i 200 zł, które dotyczą występowania o zezwolenie na pracę na okres do trzech miesięcy, na czas przekraczający trzy miesiące oraz w związku z delegowaniem cudzoziemca na terytorium Polski w celu realizacji usługi eksportowej.
Natomiast dwie nowe opłaty wynikają z wchodzącej w życie od następnego miesiąca ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1543).
Nowelizacja wprowadza nowy typ zezwolenia na pracę sezonową oraz modyfikacje w zakresie powierzania wykonywania pracy obcokrajowcowi na podstawie oświadczenia. Zgodnie z rozporządzeniem kwoty za te dwa rodzaje zatrudniania mają wynosić po 30 zł. Tyle samo będzie też kosztowało złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że wpłat najlepiej dokonywać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko cudzoziemca. Jeśli zaś wpłata jest łączna za kilka wniosków, trzeba w niej podać dane wszystkich takich osób. Jednocześnie zmiana, np. daty rozpoczęcia pracy przez obcokrajowca lub wysokości jego wynagrodzenia, już po zawnioskowaniu o zezwolenie na pracę sezonową lub złożeniu oświadczenia, ale jeszcze przed wpisaniem przez powiatowy urząd pracy do ich ewidencji, nie będzie wymagać nowej opłaty.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.