Jeżeli nie jest możliwe wydanie świadectwa pracy bezpośrednio pracownikowi, pracodawca ma 7 dni na przesłanie dokumentu pocztą lub doręczenie go w inny sposób.

Pracownikowi, który rozstaje się z pracodawcą, przysługuje szereg uprawnień. Chcesz odejść z pracy lub zostałeś zwolniony? Oto 5 rzeczy, do których masz prawo>> Jednym z obowiązków pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy.

W świadectwie pracy powinny znaleźć się miedzy innymi informacje dotyczące wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej, sposobu rozwiązania stosunku pracy, dane o wykorzystanych dniach wolnych (chodzi zarówno urlopy, jak i opiekę nad dzieckiem) i okresach pobierania zasiłku chorobowego. Od 2017 roku na świadectwie pracy musi się znaleźć także informacja, czy zatrudniony korzystał z ochrony stosunku pracy przysługującej w związku z urlopem wychowawczym. Więcej o tym co powinno zawierać świadectwo pracy, dowiesz się tutaj>>

Pracodawca ma obowiązek wydać dokument, nawet jeśli pracownik nie rozliczył się jeszcze z pracodawcą. Jeśli pracodawca nie dopełni swojego obowiązku, naraża się na karę grzywny, a sam pracownik może domagać się od firmy odszkodowania, gdy poniósł szkodę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Z obowiązku wystawiania świadectwa jest zwolniony tylko pracodawca, który zamierza podpisać umowę o pracę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy? W innym wypadku, gdy pracodawca nie zamierza kontynuować zatrudnienia z podwładnym, ma obowiązek wydać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jedynym usprawiedliwieniem pracodawcy, który nie wydaje świadectwa pracy bezzwłocznie, jest nieobecność pracownika w pracy w dniu zakończenia zatrudnienia, gdy jednocześnie nie ma wyznaczonej osoby do odebrania świadectwa w imieniu pracownika lub nie zgłosiła się ona wtedy do pracodawcy. Przy czym osoba, która chce odebrać świadectwo pracy, powinna zostać pisemnie do tego przez pracownika upoważniona - nawet krewny znany pracodawcy nie odbierze więc dokumentu bez pełnomocnictwa.

Jeśli zatem wydanie świadectwa pracownikowi lub upoważnionej przez niego osobie w najbliższym terminie nie jest możliwe, pracodawca musi w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy przesłać świadectwo pracownikowi lub osobie z pełnomocnictwem za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób. Ważna jest przy próba doręczenia świadectwa, a więc na przykład wysłanie na podany przez zatrudnionego adres listu poleconego ze świadectwem, który w razie nieodebrania pracodawca składa w aktach osobowych. Takie działanie jest skuteczne także wtedy, gdy pracownik nie chce odebrać świadectwa z powodu konfliktu z pracodawcą lub zmienił adres do korespondencji, nie informując o tym pracodawcy.